Ο ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΟΦ

Στη σημερινή ανάρτηση διαβάζουμε κείμενα και ντοκουμέντα που παρουσιάζουν τον παρακρατικό χαρακτήρα της ΕΚΟΦ στο πλαίσιο της διασύνδεσής της με την ΕΡΕ.
Ο Λεντάκης είχε κάνει εμπεριστατωμένο έλεγχο μέσα από αποφάσεις, εφημερίδες αλλά και προσωπική “δημοσιογραφική” έρευνα. Είχε, άλλωστε, αυτές τις ικανότητες.
Η πυκνότητα των πληροφοριών που παρέχει το κείμενο μπορεί να κουράσει τον αναγνώστη, ειδικά αν αυτός δεν έχει ζήσει ή διαβάσει για την αγωνιστική αλλά συνάμα ζοφερή αυτή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.
Όποιος, όμως, επιθυμεί να πληροφορηθεί για το κλίμα και τα γεγονότα της ταραγμένης αυτής εποχής και όποιος απλώς θα ήθελε να τα αξιοποιήσει ερευνητικά, αξίζει τον κόπο να “βουτήξει” στα βαθιά νερά ενός παρακράτους, που ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει, απλώς τώρα είναι πιο ανώνυμο, πιο συγκαλυμμένο, ηλεκτρονικό και διεθνές…

Παληοτάκης

Οι “Άλκιμοι”, σε φάση ορκωμοσίας

IV Ο ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΟΦ

Ο ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΟΦ αποδεικνύεται από τις σχέσεις της με την Κυβέρνηση της ΕΡΕ κι επιβεβαιώνεται από τη δράση της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΡΕ — ΕΚΟΦ

Η υπ’ αριθμόν 8/10-3-63 Έκθεσις «επί των φοιτητικών θεμάτων της πόλεως Θεσσαλονίκης» του Γραφείου πληροφοριών Βορείου Ελλάδος προς την Υπηρεσία Πληροφοριών της Προεδρίας της Κυβερνήσεως που έφερε στο φως η εφημερίς το «Βήμα» της 13-7-1963 γράφει τα εξής αποκαλυπτικά. «α) Ως γνωστόν η ΕΚΟΦ Θεσσαλονίκης ηλέγχετο υπό του κλιμακίου της ΚΥΠ, ήτις και κατέβαλεν εις την οργάνωσιν ταύτην μηνιαίαν οικονομικήν ενίσχυσιν δια την συντήρησιν των γραφείων και λοιπών εξόδων της. Η οργάνωσις αύτη, εν αντιθέσει με την ΕΚΟΦ Αθηνών, έχει δημιουργήσει πολλάς συμπαθείας μεταξύ του φοιτητικού κόσμου, αριθμούσα περί τα 500 μέλη, άτινα ιδεολογικώς συνταυτίζονται απολύτως με ημάς και είναι εις την διάθεσιν ημών. Ήδη, την 7ην τρέχοντος μηνός διενεργήθησαν αρχαιρεσίαι διά την ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντος τούτου κατόπιν υποδείξεώς μας.
β) Δυστυχώς, ο οικονομικός παράγων εις το σημείον τούτο κατέστη τυραννικός δι’ ημάς. Ούτω, ειδοποιήθην υπό του ενταύθα κλιμακίου της ΚΥΠ ότι από της 1ης Μαρτίου παύει να ενισχύει οικονομικώς την ΕΚΟΦ, λόγω περιορισμών των πιστώσεών του και ως εκ τούτου δέον όπως αναλάβη η ημετέρα υπηρεσία την συντήρησίν της. Παρεκαλέσαμεν θερμώς όπως εξακολουθήση ενισχύουσα ταύτην και τον μήνα Απρίλιον, μέχρις ότου ρυθμισθή το όλον θέμα διά της λήψεως αποφάσεων επί των γενικωτέρων οικονομικών προβλημάτων. Πράγματι, εγένετο αποδεκτή η παράκλησις, αποσοβηθέντος προσωρινώς του κινδύνου τούτου». Πέντε μήνας αργότερον, εις την υπ’ αριθ. 12 έκθεσιν, αναφέρονται τα αποτελέσματα:
«Με την αμέριστον συνδρομήν των τοπικών αρχών επετεύχθη η ισορρόπησις των δυνάμεων, η επανάκτησις του απολεσθέντος εδάφους και ετέθησαν αι βάσεις αναλήψεως συντόνου αγώνος με την έναρξιν του νέου πανεπιστημιακού έτους, ούτως ώστε να επιτευχθή πλήρως κατ’ αυτό η υπερίσχυσις των ημετέρων απόψεων και να επιβληθή ο ημέτερος έλεγχος». Διά της ιδίας εκθέσεως προτείνεται η άμεσος οικονομική ενίσχυσις των ελεγχομένων φοιτητικών συλλόγων.
Το καταπληκτικό αυτό έγγραφο όχι μόνον δεν αμφισβητήθηκε απ’ την κυβέρνηση της ΕΡΕ, αλλ’ αντίθετα ο κ. Γεροκωστόπουλος στη συζήτηση της Βουλής της 20-8-63 παραδέχθηκε την ύπαρξή του.
Παραθέτουμε χαρακτηριστικά συγκλονιστικά και συγχρόνως αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποκαλύπτουν τους οικονομικούς και καθοδηγητικούς δεσμούς ΕΚΟΦ – ΕΡΕ.
1) Η ΕΚΟΦ διατηρούσε γραφεία στην οδόν Ακαδημίας 63 στον πέμπτο όροφο, κατέβαλε μηνιαίο ενοίκιο περί τις 2.300 δραχμές, είχε δε και το υπ’ αριθμόν 630-455 τηλέφωνο το οποίον κατά μέσο όρο πραγματοποιούσε περί τις 1.500 συνδιαλέξεις το μήνα.
Το τηλέφωνο αυτό καθώς και το γραφείο της ΕΚΟΦ ανήκε σε ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Προεδρίας, στον επιμελητή του προγράμματος του ΕΙΡ και συγκεκριμένα στον γνωστό για τις φασιστικές του απόψεις κ. Άγγελο Προκοπίου.
Είναι γνωστό ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η ΕΚΟΦ ότι εξευρίσκει τα χρήματα από τις συνδρομές των μελών, ούτε εξάλλου πρόβαλε καμιά τέτοια δικαιολογία, γιατί ο αριθμός τους ευθύς εξ αρχής ήταν περιορισμένος, σήμερα δε καταμετρείται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Το ίδιο το καταστατικό της, στο 6ο άρθρο καθορίζει περιοριστικά ότι τα «μέλη δύνανται να είναι οι φοιτηταί οι προτεινόμενοι υπό ενός μέλους του Δ. Συμβουλίου, εγκρίνονται δε ως τοιαύτα δι’ αποφάσεων του Δ. Συμβουλίου».
Εξάλλου ο κ. Προκοπίου ομολόγησε ότι, τόσο το γραφείο όσο και το τηλέφωνο είναι δικά του, αλλά τα «παρεχώρησε στην ΕΚΟΦ, χωρίς να εξηγήσει και τον λόγο της ιδιαίτερης αυτής προτιμήσεως.
Σήμερα η ΕΚΟΦ διατηρεί γραφεία στο Μέγαρο της Λυρικής Σκηνής, στη στοά της οδού Ακαδημίας και Ιπποκράτους, καταβάλλοντας μηνιαίο ενοίκιο περί τις 2.000 δρχ.
2) Το όργανο της ΕΚΟΦ, η «Ηχώ των Σπουδαστών», εκδίδονταν στο στρατιωτικό τυπογραφείο μέχρι τα 1961 χωρίς να αναγράφει καν, όπως είναι υποχρεωμένη απ’ τον νόμο, τον τόπο εκτυπώσεως. Όταν απεκαλύφθη, απλώς ομολόγησε κι άλλαξε τυπογραφείο. Πρόβαλε βέβαια μιαν ισχνή δικαιολογία που εξανεμίζεται από μοναχή της, ότι δηλαδή και το στρατιωτικό τυπογραφείο είναι ένα τυπογραφείο όπως όλα τ’ άλλα και κατά συνέπεια, εφ’ όσον κατέβαλε τα χρήματα δεν βλέπει τον λόγο να δημιουργείται όλος αυτός ο θόρυβος. Φυσικά δεν τόλμησε να εξηγήσει γιατί αυτή η προτίμηση του στρατιωτικού τυπογραφείου, γιατί, και κυρίως αυτό, δεν το ανέγραφε στα φύλλα της διαπράττοντας μια σοβαρή παρανομία και τέλος, αφού ένοιωθε τόσον ήσυχη τη συνείδησή της, γιατί έσπευσε να αλλάξει τυπογραφείο μετά την αποκάλυψη.
3) Όλες οι εκδόσεις της [ανακοινώσεις, φέιγ-βολάν, ένα μηνιαίο έντυπο με τίτλο «Φοιτητικοί Αντίλαλοι», ειδικές εκδόσεις διαφωτιστικού χαρακτήρα (όπως η έκδοση τσέπης «Τι είναι, τι πιστεύει, τι επιδιώκει η ΕΚΟΦ»)] χρηματοδοτούνταν από την Κυβέρνηση της ΕΡΕ. Στην Αθήνα εκδίδεται το περιοδικό «21ος Αιών», έντυπο κι αυτό της ίδιας οργανώσεως με διευθυντή τον διαβόητο Παναγόπουλο των 60000 βιβλιαρίων και συνεργάτες τα επίλεκτα στελέχη της ΕΚΟΦ. Είναι χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα αποκαλυπτικό το γεγονός ότι στην διεθνή Συνδιάσκεψη Φοιτητικού τύπου στο Αμβούργο (28-7-63) μαζί με τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Προεδρίας και Τύπου πήγε και ο νυν διευθυντής του 21ου αιώνος, το γνωστό στέλεχος της εθνικο-κοινωνικής οργανώσεως Χρυσικόπουλος, ο οποίος επί πλέον δεν γνωρίζει καμιά γλώσσα.
4) Στην Θεσσαλονίκη η ΦΕΑΠΘ (Φοιτητική Ένωσις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), εξέδιδε μιαν εφημερίδα με τον τίτλο «Φοιτητής». Όταν με τις ενέργειες της ΚΥΠ, του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος και της Ασφαλείας Θεσσαλονίκης η ΦΕΑΠΘ υποδουλώθηκε στην ΕΚΟΦ, τότε η έκδοση «Φοιτητής» άρχισε να εκδίδεται τακτικότατα και μάλιστα προσέθεσε και αγγλόφωνο παράρτημα.
Αμέσως μετά τα επεισόδια του Γ’ Πανσπουδαστικού «Συνεδρίου» και την επίθεση κατά της Μακεδονίας, ο «Φοιτητής» πραγματοποίησε μιαν έκτακτη έκδοση, που, όπως κατήγγειλε η Μακεδονία, τυπώθηκε σε 12.000 φύλλα και κόστισε πάνω από 5000 δρχ.
Στην δε ερώτηση ποιος χορήγησε τα λεφτά, την καλύτερη απάντηση την έδωσε το ίδιο το έντυπο με τα κείμενά του που κάλυπταν κατά χονδροειδή και εξοργιστικό τρόπο τα φασιστικά έκτροπα, ως το σημείο που το χρονογράφημα έβριζε τον κ. Εισαγγελέα, απ’ τον οποίο και μηνύθηκε.
Και τέλος η χαριστική βολή για την άρση κάθε τυχόν αμφιβολίας. Η υπ’ αριθμόν 16/28-1-63 έκθεση του Γραφείου Πληροφοριών Βορείου Ελλάδος προς το Υπουργείο Προεδρίας σχετικά με την δραστηριότητά του στο 1962 αναφέρει τα εξής (Εφημερίς Βήμα 13-7-63).
«Έχοντες υπ’ όψιν ότι η Ε.Κ. και ΕΔΑ καταβάλλουν μεγάλας προσπαθείας ίνα παρασύρουν τον φοιτητικόν κόσμον εις τον «ανένδοτον αγώνα» υπό το πρόσχημα της επιλύσεως διαφόρων φοιτητικών προβλημάτων, το κέντρον βάρους της δραστηριότητος του κλιμακίου εστράφη προς την σπουδάζουσαν νεολαίαν, με επίκεντρον την φοιτητικήν. Κατόπιν ημετέρων προτάσεων προς τον κ. Υπουργόν Βορείου Ελλάδος ανετέθη ημίν εν λευκώ ο χειρισμός του όλου φοιτητικού θέματος, παρακληθείσης της Λέσχης της ΕΡΕ, όπως επί τινα χρονικόν διάστημα παύση αναμιγνυομένη με τα σπουδαστικά θέματα.
Ανετρέψαμεν διά δικαστικής αποφάσεως την εκλεγείσαν Διοίκησιν του Ανωτάτου Συλλογικού Οργάνου του Πανεπιστημίου (Φ.Ε.Α.Π.Θ.) προελθόντος κατόπιν συνεργασίας ΕΔΑ-ΕΚ. Δυστυχώς λόγω αναμίξεως διαφόρων βουλευτών, παρά την αντίθετον προς τούτο εντολήν του κ. Υπουργού Βορείου Ελλάδος και τας συστάσεις του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου, δεν επετεύχθη να διορισθή Διοίκησις απολύτως ελεγχομένη υφ’ ημών.»
Στην δε υπ’ αριθμόν 8/10-3-62 έκθεση το Γραφείο Πληροφοριών αναφέρει ότι:
«Κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Υπουργού Βορείου Ελλάδος, του γενικού Γραμματέως του Υπουργείου και του Διοικητού του κλιμακίου της ΚΥΠ, το Γραφείον Πληροφοριών ανέλαβεν υπευθύνως τον χειρισμόν του θέματος της Νεολαίας και προέβη εις τας ενδεικνυομένας ενεργείας.
Κατεβλήθησαν και καταβάλλονται έντονοι προσπάθειαι παραμερισμού προσωπικών διενέξεων και επιτεύξεως συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων».
«Συνεστήσαμεν Επιτροπήν Αγώνος ήτις τελεί υπό την ημετέραν καθοδήγησιν και προετοιμάζει τα των αρχαιρεσιών της Φ.Ε.Α.Π.Θ.».
«Καταβάλλεται προσπάθεια όπως αναβληθούν αι εκλογαί και αντικατασταθή το διορισθέν υπό του Προέδρου Πρωτοδικών προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον, ίνα ούτω δοθή ευκαιρία και εγγραφώσι φοιτηταί ανήκοντες ιδεολογικώς εις ημάς και ούτω επέλθη αφ’ ενός μεν ισορροπία δυνάμεων, αφ’ ετέρου δε καταβληθή προσπάθεια αυξήσεως της δυνάμεώς μας».

Η έκθεση δε αυτή αποκαλύπτει ότι: α) Η ΦΕΑΠΘ ενισχύθη υπό της Προεδρίας της Κυβερνήσεως με το ποσό των 20.000 δραχμών, και β) ότι ΕΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΟ «η έκδοσις της εφημερίδος “Φοιτητής”».
Η προηγουμένη (υπ’ αριθμόν 161) έκθεσις αναφέρει ακόμη τα εξής χαρακτηριστικά:
«Προς αντιμετώπισιν των υπό των αριστερών ελεγχομένων συλλόγων (Δ.Α.Σ. Εργαζομένων Φοιτητών, Κρητών Φοιτητών κλπ.) προέβημεν εις την ίδρυσιν των κάτωθι συλλόγων: Φοιτητών Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Ημαθίας και Πιερίας.
Κατόπιν σχετικών ενεργειών προς τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και άλλας αρχάς, πολιτικάς καί στρατιωτικάς, ως και ιδιώτας, επετεύχθη η δημιουργία βιβλιοθηκών εις τας υφ’ Υμάς υπαγομένας φοιτητικάς οργανώσεις».
5) Το Υπουργείο Προεδρίας τον Αύγουστο του 1960 έστειλε 8μελή ΕΚΟΦίτικη αντιπροσωπεία στην 7η Διεθνή Φοιτητική Συνδιάσκεψη της ISC/COSEC στο Κλόστερς της Ελβετίας.
Το δε 1962, στην 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη που έγινε στο Κεμπέκ του Καναδά, το Υπουργείο Προεδρίας έστειλε, με έξοδά του, τον ΕΚΟΦίτη Φαρμακίδη ο οποίος, ενώ δεν εκπροσωπούσε κανένα σύλλογο, επιχείρησε ν’ αντιπροσωπεύσει τον Ελληνικό Φοιτητικό κόσμο με πλαστό έγγραφο. Όταν εδημιουργήθη ζήτημα σχετικά με την εγκυρότητα των διαπιστευτηρίων του (Η ΔΕΣΠΑ έστειλε τηλεγράφημα γνωστοποιώντας τον ρόλο του Φαρμακίδη), το Υπουργείο Παιδείας έστειλε έγγραφο δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι όντως εκπροσωπεί τους φοιτητάς καλύπτοντας πλήρως τον Εκοφίτη απεσταλμένο. Ας σημειωθεί ότι ο Φαρμακίδης εξεπροσώπευσε, το καλοκαίρι του ’63, την κυβέρνηση της ΕΡΕ σέ συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ.
6) Απλώς μνημονεύουμε την αντιπροσωπεία ΕΚΟΦιτών και υπαλλήλων του Υπουργείου Προεδρίας και Τύπου στην συνδιάσκεψη του Αμβούργου.
7) Το καλοκαίρι του 1962 πραγματοποιήθηκε στην Λειβαδιά το 14ο Συνέδριο της ISMUN (Διεθνούς Φοιτητικής Κινήσεως διά τα Ηνωμένα Έθνη) όπου, εν αγνοία του φοιτητικού κόσμου, ποζάρισε σαν Ελληνική αντιπροσωπεία ομάδα από ΕΚΟΦίτες (Κατσαρός) και μη φοιτητές (Γρίβας κ.λ.π.).
8) Ενώ η Κυβέρνηση της ΕΡΕ απέφυγε να χρηματοδοτήσει το Α’ και το Β’ Πανσπουδαστικό Συνέδριο (Νοέμβριος 1957, Απρίλιος 1959) και ιδιαίτερα το Δ’ Συνέδριο (Απρίλιος 1963) του οποίου τα έξοδα καλύφθηκαν από προσφορές εφημερίδων (Τα Νέα) και ιδιωτών, προσέφερε, τουλάχιστον επίσημα, 80.000 δρχ. μετρητά για την σύγκληση του Γ’ Συνεδρίου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η σύγκληση του Γ’ Συνεδρίου ταλαντεύθηκε πολύ με αλληλοαναιρούμενες αποφάσεις που άλλες το ήθελαν στην Θεσσαλονίκη κι άλλες στην Αθήνα, άλλες τον Ιανουάριο του ‘61 κι άλλες τον Δεκέμβριο του ‘60. Πίσω απ’ όλα αυτά κρύβονταν ο παράγων ΕΡΕ. Η Εκτελεστική Επιτροπή που το συνεκάλεσε και που τότε κατά πλειοψηφία ήταν ΕΚΟΦίτικη, ανήγγειλε ΕΠΙΣΗΜΑ ότι ενεκρίθη ποσόν 80.000 δρχ. αλλά το λογιστήριο δεν τα καταβάλλει και συνεπώς η σύγκλησή του εξαρτάται από το αν θα δώσει η Κυβέρνηση τα χρήματα ή όχι. Για πρώτη φορά στα φοιτητικά χρονικά το Συνέδριο εξαρτήθηκε απόλυτα από την τελευταία και όχι απ’ τούς φοιτητές. Κι αφού έτσι είχαν τα πράγματα, αν δηλαδή ήθελε η Κυβέρνηση να το συγκαλέσει το συγκαλούσε, ή αν ήθελε να το ματαιώσει το ματαίωνε αρνούμενη την επιχορήγηση, τότε φαίνεται καθαρά ποιες ήταν οι επιδιώξεις της με το Γ’ Συνέδριο.
9) Την τρίτη ημέρα της παρασυναγωγής αυτής της Θεσσαλονίκης (20-12-60), ο Γ. Γραμματεύς του Συνεδρίου, Χρ. Φύσσας, εκλήθη εν μέση συνεδριάσει στο τηλέφωνο από τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος κ. Θεολογίτη. Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε ευρύτατα, οπότε το Προεδρείο του Συνεδρίου, για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκλήθηκαν, εξέδωσε ανακοίνωση προς τον τύπο λέγοντας ότι το τηλεφώνημα του κ. Θεολογίτη προς Φύσσα ήταν ιδιωτικής … φύσεως!
Θα πρέπει ακόμα να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι το δελτίο πληροφοριών του Συνεδρίου καθώς και τις ανακοινώσεις τις συνέτασσε υπάλληλος του Υφυπουργείου Τύπου.
Ήδη τότε είχε αναγραφεί στην Πανσπουδαστική ότι ήταν δικαιολογημένη η πεποίθηση των φοιτητών ότι το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος και το Υπουργείο Προεδρίας καθοδηγούσαν την ομάδα της ΕΚΟΦ και δι’ αυτής το Συνέδριο.
10) Η δράση της ΕΚΟΦ και των μελών της δεν περιορίζεται μόνο μέσα στους σπουδαστικούς χώρους. Η ΕΚΟΦ πραγματοποίησε περιοδείες στην επαρχία. Την 25 Οκτωβρίου 1960, 23 μέλη της ΕΚΟΦ μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη για να υποδεχθούν τον κ. Καραμανλή στην γιορτή του Αγ. Δημητρίου, την δε επομένη «επραγματοποίησαν εξόρμησιν εις την ακριτικήν Ελλάδα με τον σκοπόν να έλθουν εις επαφήν με τους κατοίκους των μακρινών περιοχών, να ενημερωθούν επί των ζητημάτων που τους απασχολούν και να εκφράσουν τας απόψεις των επ’ αυτών», όπως ανέγραφε χαρακτηριστικά η Ηχώ των Σπουδαστών.
Τα 23 στελέχη της ΕΚΟΦ χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και με στρατιωτικά αυτοκίνητα τύπου Τζέιμς επεσκέφθησαν τις 13 ακόλουθες πόλεις: Άρτα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Πρέβεζα, Φιλιάτες, Βέροια, Έδεσσα, Νάουσα, Φλώρινα, Καστοριά, Καβάλα, Σέρρες, Ξάνθη, Κομοτηνή και Ανδριανούπολη καθώς και τα γιουγκοσλαβικά, βουλγαρικά και του, τουρκικά σύνορα.
Σε όλες αυτές τις πόλεις εξεφώνησαν λόγους προς τους κατοίκους ο τότε Πρόεδρος της ΕΚΟΦ Π. Μανωλόπουλος και τα επίλεκτα στελέχη Α. Μπρατάκος, Γ. Γεωργόπουλος, Χ. Κορέλλας, Χ. Φύσσας, Τ. Σκεμπέας καί Φ. Ψιλογιαννόπουλος. Όλοι οι προαναφερθέντες εξύμνησαν το μεγαλειώδες έργον της Κυβερνήσεως Καραμανλή, μίλησαν για το πενταετές σχέδιο, για το Νομοσχέδιο Νέα Αγρέξ, για τη σταθερότητα της δραχμής και τα έργα του Λάδωνος. Επιπροσθέτως κατηγόρησαν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως («τα κόμματα θα πρέπει να γίνουν κόμματα» κατά τον Μανωλόπουλο), μίλησαν περί παλαιοκομματισμού, περί Ιωάννου Μεταξά, περί κομμουνισμού κλπ.
Στην διαφωτιστική αυτή «αποστολή» (η ίδια η λέξη μαρτυρεί την ύπαρξη αποστολέως) ο διευθυντής της Ηχούς των Σπουδαστών Κ. Παπαναγιώτου μίλησε απ’ τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς Καβάλας και Κομοτηνής, στην δε κεντρική πλατεία της Δράμας, μίλησε εκ μέρους της αποστολής το στέλεχος της ΕΚΟΦ Π. Κουτσός.
Σχετικά με όλα αυτά ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Α. Μπαρότσης απηύθυνε ερώτηση προς τους υπουργούς Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας, Εσωτερικών και Υφυπουργό Εσωτερικών με την οποία κατήγγειλε ότι όργανα της Κυβερνήσεως συστηματικώς «στρατολογούν φοιτητάς ανωτάτων σχολών», οι οποίοι, αφού προετοιμασθούν καταλλήλως, υπογράφουν συμβάσεις διαρκείας ενός ή δύο ετών συνήθως «επί ηγεμονική διά τα πτωχά φοιτητικά βαλάντια αμοιβή» και εξαποστέλλονται καθ’ ομάδας ή μεμονωμένως ανά την επικράτειαν όπου γίνονται κήρυκες αντιδημοκρατικών ιδεών. (Εφημερίδες 29-12-60) .
Η επερώτησις αυτή δείχνει με ποιο τρόπο στρατολογούνται οι φοιτητές – γενίτσαροι για την επάνδρωση των παρακρατικών συμμοριών, τον σκοπό για τον οποίο συγκροτούνται οι οργανώσεις αυτές, καθώς και το ποιόν των στρατολογούμενων.
11) Τέλος ένα από τα πιο αποκαλυπτικά και συγκλονιστικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν πλήρως τούς δεσμούς (καθοδηγητικούς, οργανωτικούς) της ΕΡΕ – ΕΚΟΦ είναι η υπ’ αριθμόν 11 έκθεση του Γραφείου Πληροφοριών Βορείου Ελλάδος που διαβιβάστηκε προς την Προεδρία της Κυβερνήσεως με το υπ’ αριθμ. Α.Π. 7476/ 16-4-62 έγγραφο που αποκάλυψε το Βήμα της 14-7-63.
Μετά τα γνωστά αιματηρά επεισόδια μεταξύ φοιτητών και Αστυνομίας στην Αθήνα τον Απρίλιο του ‘62, οι φοιτητές Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να διοργανώσουν συγκέντρωση για την προβολή των αιτημάτων τους. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 19ης Απριλίου, αλλά κατέληξε σε συμπλοκές και επεισόδια εκ μέρους των ΕΚΟΦιτών.
Οι κυβερνητικές εφημερίδες απέδωσαν τα επεισόδια στην προσπάθεια φοιτητών «ανηκόντων εις την Ε.Κ. και την ΕΔΑ όπως δώσουν εις την συγκέντρωσιν πολιτικόν χαρακτήρα». Συγκεκριμένα κυβερνητική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης έγραφε ότι η φράση του φοιτητού της Νομικής Αθηνών Παπαδήμα «οι τραμπούκοι της Αστυνομίας έχουν μεταβάλει το Πανεπιστήμιον Αθηνών εις ένα απέραντο γερμανικόν γκέτο» “έδωσε” το έναυσμα της συμπλοκής μεταξύ των φοιτητών. Ο αντιπρόεδρος της ΦΕΑΠΘ κ. Ιωαννίδης, υπεύθυνος επί του μικροφώνου, ανεκάλεσε τον ομιλητήν εις την τάξιν και τον παρεκάλεσε να περιορισθή εις καθαρώς φοιτητικά, θέματα. Οι αριστεροί φοιτηταί βάσει σχεδίου, επετέθησαν κατά του Ιωαννίδου και η συμπλοκή εγενικεύθη».
Ας δούμε όμως πώς παρουσιάζει τα γεγονότα από τα «μέσα» η καταπληκτική έκθεση που προαναφέραμε, τα κυριότερα σημεία της οποίας έχουν ως ακολούθως, όπως ακριβώς δημοσιεύθηκαν στο Βήμα.
«Αμέσως μετά την εκλογήν του νέου Δ.Σ. της Φ.Ε.Α.Π.Θ. εις το οποίον η Ε.Κ. απέκτησεν σχετικήν πλειοψηφίαν, τούτο συνεδριάσαν εκτάκτως απεφάσισε κατά πλειοψηφίαν 7 προς 4 την σύγκλησιν παμφοιτητικής συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας διά την μη επίλυσιν των φοιτητικών θεμάτων. Κατά πληροφορίας (ποιος έδωσε τις πληροφορίες;) η εν σπουδή ληφθείσα απόφασις είχε σχεδιασθεί από 10ημέρου και πλέον κατόπιν εντολής της ηγεσίας της Ε.Κ.
Προς την ληφθείσαν απόφασιν οι υφ’ ημών ελεγχόμενοι Φοιτητικοί Σύλλογοι διεμαρτυρήθησαν εντόνως, χαρακτηρίσαντες την πρότασιν συγκλήσεως της συγκεντρώσεως ως καθαρώς κομματικής.

«ΗΜΕΤΕΡΑI ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ»

α) Συνεστήθη εις τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.Α.Π.Θ. τα υφ’ ημών ελεγχόμενα όπως τηρήσουν οίαν στάσιν ετήρησαν.
β) Παρεκλήθη ο Πρύτανις του Πανεπιστημίου (κ. Κορωναίος) όπως απαγορεύση την είσοδον, εις τον πανεπιστημιακόν χώρον, παντός φοιτητού, διαθέση δε διά την συγκέντρωσιν τον χώρον του πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και παραλλήλως ασκήση όλην την επιρροήν του επί του Δ.Σ. της Φοιτητικής Ενώσεως, όπως αποφευχθούν έκτροπα κατά την συγκέντρωσιν. Όπερ και εγένετο.
γ) Εκλήθησαν εις σύσκεψιν οι υφ’ ημών ελεγχόμενοι πρόεδροι, τόσον των κλαδικών συλλόγων (Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Δασολογίας, Ιατρικής κλπ.) όσον και των τοπικών τοιούτων (Θεσσαλών, Καστοριάς, Σερρών, Ημαθίας κλπ.) και απεφασίσθησαν τα εξής:
-Κινητοποιήσουν τους Συλλόγους των και συγκροτηθούν κατά συγκεκροτημένας μάζας εις τον ορισθέντα χώρον της συγκεντρώσεως.
-Επισημανθώσιν αι εστίαι συγκεντρώσεως των αριστερών και διασπασθώσιν αύται υπό ημετέρων μαζών.
-Εμποδισθή πάση θυσία να ομιλήση ο Παπαδήμας, έστω και διά της χρήσεως βιαίων μέσων.
-Εις τον προ του μικροφώνου χώρον συγκεντρωθώσι δυναμικά ημέτερα στελέχη, άτινα να αποδοκιμάζουν τους αριστερούς και κεντρώους φοιτητάς, εφ’ όσον ούτοι ήθελον ομιλήσει επί πολιτικών θεμάτων.
-Διενεργηθή αυστηρός έλεγχος κατά την είσοδον ίνα μη εισχωρήσουν εξωφοιτητικά στοιχεία.
-Εφ’ όσον ήθελον επιχειρήσει κεντρώοι ή αριστεροί να οργανώσουν διαδήλωσιν, να εμποδισθή αύτη διά βιαίων μέσων υπ’ αυτών τούτων των φοιτητών.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Και η έκθεσις συνεχίζει:
α) Από τις 10.30′ ώρας ήρχισαν να καταφθάνουν μάζαι φοιτητών και να καταλαμβάνουν τον γυμναστηριακόν χώρον.
β) Περί την 11ην ώραν, τα μικρόφωνα ηλέγχοντο υπό ημετέρων δυναμικών φοιτητών, περιβαλλόμενων υπό μαχητικών στοιχείων.
γ) Μαχητικαί ομάδες είχον καταλάβει επίκαιρα σημεία, ενώ άλλαι ομάδες περιέβαλλον τους κεντρώους και αριστερούς φοιτητάς.
δ) Περί την 11.30′ ώραν είχον συγκεντρωθή άνω των 1.500 φοιτητών, προς τους οποίους ώμίλησαν ο πρύτανις και ο προπρύτανις του Πανεπιστημίου (Κορωναίος και Βάρβογλης) ως είχε συμφωνηθή.
ε) Μετά την αναχώρησιν τούτων ωμίλησαν οι φοιτηταί Οικονόμου, Δημάδης και Δεσλής, ως επίσης οι Πρόεδροι των κλαδικών συλλόγων. Μετά την ομιλίαν τούτων, ο φοιτητής της ιατρικής Τριαρίδης (στέλεχος της Νεολαίας Ε. Κ.) και ο φοιτητής Κότσιφας παρεκάλεσαν όπως επιτραπή εις τον αντιπρόσωπον του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρον της Νομικής Σχολής τούτου Παπαδήμαν και λάβη τον λόγον, ίνα χαιρετήση την συγκέντρωσιν εκ μέρους των συναδέλφων των των Αθηνών. Παρέσχον δε ρητήν διαβεβαίωσιν, ότι ούτος θα περιορισθή εις καθαρώς φοιτητικά θέματα. Όταν όμως ανήλθεν εις το βήμα, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίσθη εις επικίνδυνον βαθμόν, διότι, έχων ούτος ειδικάς εντολάς από εξωφοιτητικούς παράγοντας, ηθέλησεν ευθύς αμέσως να δώση πολιτικήν χροιάν εις την συγκέντρωσιν. Ούτος ήρχισε τον λόγον του ως εξής: «Μεταφέρω θερμόν χαιρετισμόν προς τους λεβέντες του Βορρά. Σας βεβαιώ ότι την στιγμήν αυτήν οι τραμπούκοι της Αστυνομίας έχουν μεταβάλει το Πανεπιστήμιόν μας εις απέραντον Γερμανικόν γκέτο».
στ) Ευθύς ως ηκούσθησαν οι τελευταίοι λόγοι του, οι αριστεροί και οι οπαδοί της Ε.Κ. ήρχισαν φωνασκούντες τα γνωστά συνθήματα «Ελευθερία λόγου», «Ζήτω η Δημοκρατία», «Ο φασισμός δεν θα περάσει», «έξω οι τραμπούκοι».
ζ) Μετά τους τελευταίους λόγους του Παπαδήμα, οι εθνικόφρονες φοιτηταί επετέθησαν εναντίον αυτού και των φίλων του χειροτονίσαντες και περιορίσαντες τούτον εν συνεχεία εις μικρόν παρακείμενον θαλαμίσκον, χρησιμοποιούμενον ως αποθήκη υλικού. Ταυτοχρόνως η συμπλοκή εγενικεύθη με αποτέλεσμα να επικρατήσουν οι εθνικόφρονες, ενώ ο πανεπιστημιακός χώρος εδονείτο υπό των συνθημάτων «Έξω η ΕΔΑ» «Έξω οι κομμουνισταί». Μετά ταύτα ανεγνώσθη εσπευσμένως το δημοσιευθέν εις τας εφημερίδας ψήφισμα και η συγκέντρωσις διελύθη ομαλώς.

«ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣIΣ»

Αφού το σχέδιον επέτυχε και «εχειροτονήθησαν» οι αντιφρονούντες υπό των ωργισμένων νέων», το γραφείον πληροφοριών επεχείρησε και εκμετάλλευσιν της επιτυχίας. Ιδού τι αναφέρει εις την ιδίαν έκθεσιν:
Εκλήθησαν τας εσπερινάς ώρας οι πρόεδροι των υφ’ ημών ελεγχομένων συλλόγων και υπέγραψαν το δημοσιευόμενον ψήφισμα. (Σ.Σ. Διαμαρτύρονται διά την προσπάθειαν μετατροπής της συγκεντρώσεως εις πολιτικήν και διά τα επεισόδια!…) .
Ομοίως η ΕΚΟΦ υπέγραψε σχετικόν ψήφισμα, δημοσιευθέν εις τον Τύπον.
«Τας απογευματινάς ώρας μετέβημεν εις τας εφημερίδας «Ελληνικός Βορράς» και «Ελεύθερος Λαός» και συνεννοήθημεν διά την καλλιτέραν προβολήν της επιτυχίας.
«Παρεκλήθη ο κ. υπουργός Βορείου Ελλάδος και προέβη εις σχετικάς δηλώσεις. Ομοίως ο φοιτητής Ιωαννίδης, αντιπρόεδρος της Φ.Ε.Α.Π.Θ. υπέγραψε σχετικήν διαμαρτυρίαν».

ΚΑI ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Και το καταπληκτικό αυτό κείμενο καταλήγει εις τα εξής «συμπεράσματα»:
Επήλθε πλήρης συντονισμός ενεργειών δεδομένου ότι αφέθη εις ημάς ο χειρισμός της φοιτητικής συγκεντρώσεως.
- Άπασα η προεργασία ετέθη υπό την έγκρισιν του κ. Υπουργού Βορείου Ελλάδος (Δ. Μανέντη) και του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου (I. Χολέβα) υλοποιήθη δε τη βοηθεία των υφ’ ημών ελεγχομένων φοιτητικών συλλόγων.
-Η επιτυχία δύναται να αποδοθή εις επιτυχίαν της Υπηρεσίας, εχαιρετίσθη δε ως τοιαύτη υφ’ απάντων.»

Οι “Ελπιδοφόροι” στην παρέλαση…

Παληοτάκης
Για το blog των Λαμπράκηδων
www.lamprakides.gr/blog

Leave a Reply