ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Ο ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Άλλο ένα δημοσίευμα αναρτούμε σήμερα, πάλι από εφημερίδα της 12ης Οκτωβρίου 1944, ημέρα που σηματοδοτεί την απελευθέρωση της πόλης των Αθηνών από τους ναζί.
Αυτή τη φορά είναι από την εφημερίδα “ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ“.
Το θέμα της δεν είναι μόνο αυτό που επισημαίνεται στον τίτλο, δηλαδή η έπαρση της ελληνικής σημαίας, του ελληνικού συμβόλου στο βράχο της Ακροπόλεως, αφού οι ίδιοι οι Γερμανοί υπέστειλαν τον αγκυλωτό σταυρό, που μόλυνε για 4 χρόνια το παγκόσμιο μνημείο.
Με λιτό και ουδέτερο, θα λέγαμε, λόγο, παρουσιάζει τις μικρές τελετές που έλαβαν χώρα από στρατιωτικά γερμανικά τμήματα σε χώρους απόδοσης στρατιωτικών τιμών.
Το τέλος του πολέμου είχε σημάνει, η ήττα των ναζιστικών δυνάμεων ήταν γεγονός… Οι Γερμανοί – οι τότε – αποχωρούσαν ναγνωρίζοντας – με αυτές τις τιμές – τον αγώνα του ελληνικού λαού.
Αυτά τότε… Άλλο το σήμερα…

Η ομάδα του blog των Λαμπράκηδων

ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Ο ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΒΡΑΧΟΝ

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΑΝΟΧΥΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΣ

Ως είχε γνωσθή ήδη από των πρώτων πρωινών ωρών, σήμερον την 10ην πρωινήν επρόκειτο να γίνη η κατάθεσις από μέρους του φεύγοντος γερμανικού στρατού στεφάνου εις το μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου και η ταυτόχρονος παράδοσις της πόλεως εις τον Αρχιεπίσκοπον και τον Δήμαρχον.
Από της ενάτης πρωινής μάζαι λαού είχον κατακλύσει όλον τον χώρον της πλατείας Συντάγματος, των οδών Όθωνος και Αμαλίας, καθώς και τους πέριξ των παλαιών ανακτόρων χώρους. Αστυνομία πόλεων με επικεφαλής αξιωματικούς ετήρει την τάξιν.
Την 9.15 κατέφθασε λόχος γερμανικού στρατού με οπλισμόν εκστρατείας και παρετάχθη προ του Μνημείου και πλησίον της οδού. Μετ’ ολίγον κατέφθασε Γερμανός υποστράτηγος συνοδευόμενος υπό δύο ανωτέρων αξιωματικών εκπροσώπων του αρχηγού των εν Ελλάδι στρατιωτικών γερμανικών δυνάμεων, Φέλμυ.
Μετ’ ολίγον κατέφθασεν επίσκοπος εκπροσωπών τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κωλυόμενον και μετ’ ολίγον ο Δήμαρχος κ. Γεωργάτος συνοδευόμενος υπό δημοτικών συμβούλων.
Ευθύς αμέσως επηκολούθησεν η τυπική αναγγελία της παραδόσεως της πόλεως και της απομακρύνσεως των Γερμανών μεθ’ ο επικολούθησεν επιθεώρησις του γερμανικού λόχου. Ακολούθως ο επικεφαλής Γερμανός στρατηγός κατέθεσε τον στέφανον εκ δάφνης, μετά την κατάθεσιν δε το τμήμα απεχώρησε διά της οδού Πανεπιστημίου.
Καθ’ όλον το διάστημα της καταθέσεως τα συγκεντρωμένα πλήθη λαού υπείκοντα εις συστάσεις της αστυνομίας ετήρησαν παραδειγματικήν ευπρέπειαν.
Μετά την αποχώρησιν των Γερμανών επηκολούθησεν αληθές πανδαιμόνιον. Οι άνθρωποι ησπάζοντο αλλήλους, διάφοροι ρήτορες ανεθεμάτιζαν τα έργα του κατακτητού, άλλοι ωμίλουν, έψαλλαν τον Εθνικόν Ύμνον, ενώ από τους διαφόρους σημαιοστολίστους εξώστας διάφοροι ρήτορες ωμίλουν και ζητωκραυγαί εδονούσαν τον αέρα. Εις όλας τας κεντρικάς αρτηρίας είχον σχηματισθή ογκώδεις διαδηλώσεις με σημαίας ελληνικάς, αγγλικάς, αμερικανικάς και ρωσικάς και έψαλλαν, εζητωκραύγαζον και επανηγύριζον με ενθουσιασμόν και συγκίνησιν άνευ προηγουμένου την ιεράν στιγμήν που επί τόσα έτη επερίμενεν ο τόσα δεινά ζήσας λαός.

Την ιδίαν ακριβώς ώραν με την κατάθεσιν του στεφάνου, γερμανικόν τμήμα στρατού ανελθόν επί της Ακροπόλεως και παραταχθέν υπέστειλε την γερμανικήν σημαίαν με τον αγκυλωτόν σταυρόν. Χιλιάδες κόσμου επί των ταρατσών και εις τους εξώστας των οικιών εχειροκρότησαν την Μεγάλην Στιγμήν της Ελευθερίας. Ούτε ένας άνθρωπος έμεινε χωρίς να δακρύση.

Ταυτοχρόνως, έτερον γερμανικόν τμήμα διήλθε προ του Μνημείου του Αφανούς Στρατιώτου και απέδωσε τιμάς.
Χιλιάδες κόσμου συγκεντρωμένου εκεί, ο οποίος προ ολίγων στιγμών εχειροκρότει, εζητωκραύγαζεν, έψαλλε πατριωτικά άσματα, έμεινεν απολύτως σιωπηλός.
Η πόλις περί την 10ην ώραν παρουσιάζει εις τα κέντρα θέαμα εκτάκτου ζωηρότητος, χαράς, ενθουσιασμού, συγκινήσεως μέσα εις το πέλαγος των κυανολεύκων, των αγγλικών, ρωσικών και αμερικανικών σημαιών.
Άλλα πλήθη κόσμου επλημμύριζαν την πόλιν από τας συνοικίας.
Τμήματα της ΕΠΟΝ του ΕΑΜ και λοιπών οργανώσεων διέσχιζαν την πόλιν με ελληνικάς σημαίας ψάλλοντα πατριωτικά άσματα.

Παληοτάκης
Για το blog των Λαμπράκηδων
www.lamprakides.gr/blog

One Response to “ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Ο ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”

  1. “ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Ο ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” | anaktisis Ta Nea (ΑΡΧΙΚΗ) Says:

    [...] Καταχωρήθηκε στην κατηγορία Γενικά | Δεν υπάρχουν σχόλια » [...]

Leave a Reply