Το λιμάνι του Πειραιά ανατινάσσεται από τους Ναζί

Με την αφορμή της συμπλήρωσης 71 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή και των σχετικών εκδηλώσεων μνήμης, στο δικό μας blog των Λαμπράκηδων αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες αναρτήσεις, που να αποτυπώνουν το πνεύμα και την αγωνιστικότητα που κινητοποιούσε τους ανθρώπους των ημερών εκείνων,αλλά και τη μαχητικότητα που τους διέκρινε σ’ όλο το διάστημα της ναζιστικής κατοχής.
Η ανάρτηση που ακολουθεί αναφέρεται στην ανατίναξη του λιμένα του Πειραιά και των γύρω εγκαταστάσεων από τους ναζί. Δεν ήθελαν οι παγκόσμιοι δολοφόνοι να αφήσουν όρθια καμιά παραγωγική μηχανή, ούτε εφόδια, ούτε πηγή ζωής για τον λαό που είχε λιμοκτονήσει κάτω από τη βαριά μπότα τους.
Την είδηση την αντιγράψαμε από εφημερίδα της εποχής, την “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ“, της 12ης Οκτωβρίου 1944. Κρατήσαμε την ορθογραφία και την καθαρεύουσα της εποχής. Ελπίζουμε να μη δυσκολέψουμε πολύ τους νεότερους στην ηλικία φίλους μας…
Καλή ανάγνωση!

Η ομάδα του blog των Λαμπράκηδων

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΕΤΙΝΑΧΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Η ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Οι Γερμανοί απεδείχθησαν διά μίαν ακόμη φοράν ως στυγεροί εγκληματίαι όλων των αιώνων και όλων των εποχών.
Από χθες το απόγευμα ήρχισαν να ανατινάσσουν τας λιμενικάς εγκαταστάσεις του Πειραιώς, η δε καταστροφή έλαβε διαστάσεις άνευ προηγουμένου. Από της ακτής όπου τα ναυπηγεία «Βασιλειάδη» ήρχισαν αι πρώται ανατινάξεις των υπονομευμένων εγκαταστάσεων. Εν ριπή οφθαλμού έργα, διά τα οποία εχρειάσθη ετών εργασία, ανετινάχθησαν εις τον αέρα με φοβερούς κρότους και δονήσεις, αι οποίαι ήσαν εντονότατα αισθηταί και εις τας πλέον αμομεμακρυσμένας συνοικίας των Αθηνών.
Μετά την ανατίναξιν των ναυπηγείων, ήλθεν η σειρά των σιλό, των πολυτίμων αυτών μηχανημάτων διά την εκφόρτωσιν σιτηρών και άλλων δημητριακών.
Κατόπιν ήρχισεν η ανατίναξις των κρηπιδωμάτων της ακτής Θεμιστοκλέους και Μιαούλη. Αι ανατινάξεις επεκτείνοντο με την παρέλευσιν της ώρας, οι δε τρομακτικοί κρότοι εδόνουν τον αέρα.
Περί την 6ην εσπερινήν ήρχισεν η ανατίναξις του κτιρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και ολοκλήρου της περιοχής.

Μετά ταύτα οι Γερμανοί επεξέτειναν το εξολοθρευτικόν των έργον και εις τον εξωτερικόν λιμενοβραχίονα, τον οποίον ανετίναξαν με τον σκοπόν, όπως αποφράξουν την είσοδον του λιμένος.
Εν συνεχεία οι κακούργοι έθεσαν πυρ εις τας πετρελαιοαποθήκας της Σόκομπελ, Σόκονυ και Σελ.
Τεράστιαι φλόγες ανεπήδησαν και εκύκλωσαν ολόκληρο τον εν μέσω ερειπίων ευρισκόμενον λιμένα. Εννοείται ότι αι δονήσεις επροκάλεσαν τεραστίας ζημίας και εις άλλα κτίρια ευρισκόμενα είτε πλησίον είτε μακράν του λιμένος.
Η καταστροφή του λιμένος είναι πλήρης, το δε έγκλημα το διαπραχθέν εις βάρος του ελληνικού λαού είναι πρωτάκουστον.
Μέχρι της εσπέρας της χθες ήτο αδύνατον να έχωμεν σαφείς πληροφορίας περί του αριθμού των θυμάτων.
Η τριμελής Κυβερνητική επιτροπή, η εκπροσωπούσα την στιγμήν ταύτην την Εθνικήν Κυβέρνησιν, απηύθυνε θερμοτάτην έκκλησιν προς τους εργάτας όχι μόνον του Πειραιώς αλλά και των Αθηνών, όπως, αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της φοβεράς καταστροφής και των τρομερών συνεπειών διά τον επισιτισμόν του ελληνικού λαού, καταβάλουν κάθε δυνατήν προσπάθειαν, όπως το κακόν επανορθωθή το ταχύτερον. Το έργον αυτό είναι κάτι περισσότερον από απλούν καθήκον. Ίσως αι υπηρεσίαι που θα προσφέρουν οι εργάται την στιγμήν αυτήν διά την εν μέτρω αντιμετώπισιν του κακού να είναι μεγαλύτεραι και εκείνων τας οποίας προσφέρουν οι γενναίοι μας πολεμισταί εις το μέτωπον.

Παληοτάκης
Για το blog των Λαμπράκηδων
www.lamprakides.gr/blog

Leave a Reply